►ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เมื่อติดเชื้อแล้วมีอาการ ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกราย เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู