►โครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ "รักสุขภาพ รักกีฬา รักษ์บางปู"

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ "รักสุขภาพ รักกีฬา รักษ์บางปู" เพื่อส่งเสริมสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน เยาวชน ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ถ่ายทอดและสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสัมพันธภาพอันดีต่อหมู่คณะได้มากยิ่งขึ้น และมีการตัดสินภาพถ่าย เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาสุขใจ สถานตากอากาศบางปู อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน เรียกความฟิต
ผลงาน นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ชื่อผลงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์
ผลงาน นายอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ชื่อผลงาน รวมพลังเก็บขยะรักษ์บางปู
ผลงาน นายปรีชา ศิริบูรณกิจ

รางวัลชมเชย จำนวน ๒๐ รางวัลนายฐิติพงศ์  สุขไพบูลย์วัฒน์
ชื่อภาพ ลานแอโรบิค

นายฐิติพงศ์  สุขไพบูลย์วัฒน์
ชื่อภาพ ฟาด
นายประพันธ์ ไกรศักดาวัฒน์
ชื่อภาพ บอล ๔ คน ๓
นายอัครายชญ์  เพ็ชร์อำไพ
ชื่อภาพ หมากรุกคน

นายอัครายชญ์  เพ็ชร์อำไพ
ชื่อภาพ หมากรุกคน
นายอัครายชญ์  เพ็ชร์อำไพ
ชื่อภาพ อนาคตของชาตินายอัครายชญ์  เพ็ชร์อำไพ
ชื่อภาพ โรงยิมของหนู
นายวินวิวัตร  ไตรตรงธนรัตน์
ชื่อภาพ ปั่นวิ่งสู่ความแข็งแกร่ง

นายนรชัย  กุลเวศภัทรวงศ์
ชื่อภาพ ON THE BRIDGE
นายสัญชัย  บัวทรง
ชื่อภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

นายสุริยา  ผลาหาญ
ชื่อภาพ สนุกได้สุขภาพ

นายสุชาติ  โรจนจุฑารัตน์
ชื่อภาพ สร้างสุข เสริมวัย
นายวิรัตน์ไชย  วันสามงาม
ชื่อภาพ ปลูกป่า

นายวุฒิกร  อังวรกุล
ชื่อภาพ ทางจักรยานสีเขียว

นายสุกฤษฎิ์  หิรัญสารพงศ์
ชื่อภาพ รัก (รักษ์) สุขภาพที่บางปู
นายพลฤทธิ์  ฐิติวริทธินันท์
ชื่อภาพ หนักเน็ต

นายพลฤทธิ์  ฐิติวริทธินันท์
ชื่อภาพ แสนสนุก
นายพลฤทธิ์  ฐิติวริทธินันท์
ชื่อภาพ แชร์บอลสามัคคีนายพลฤทธิ์  ฐิติวริทธินันท์
ชื่อภาพ เวลาว่างสร้างสุขภาพ
นายพลฤทธิ์  ฐิติวริทธินันท์
ชื่อภาพ สุขภาพ สร้างสุข

พิธีมอบเงินรางวัลพร้อมโล่
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ เทศบาลตำบลบางปู


 

 
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู