►ข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               ด้วยสำนักงานพัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งให้เทศบาลฯ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์แต่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบ ดร.๐๒ (ตามเอกสารแนบท้าย) ส่วนที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ หรือให้ผู้ที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลสวัสดิการแห่งรัฐไปลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑) และให้นำสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมายื่นเพิ่มเติม หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะพิจารณาระงับสิทธิ์ต่อไป

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู