►ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับประชาชน

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผ่นพับข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับประชาชน เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้แนวทางการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายให้กับประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสมตามวัย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู