►การประชุมติดตามการก่อสร้างถนนพุทธรักษา วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑​ นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้จัดประชุมเรื่อง ติดตามการก่อสร้างถนนพุทธรักษา เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานหลายส่วนได้แก่ การประปานครหลวงเขตสมุทรปราการ  การไฟฟ้านครหลวงสมุทรปราการกรมชลประทาน  สภอ.เมือง และผู้เกี่ยวข้องอีกหลายส่วนงาน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู