►ประกาศ การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2561

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


ด้วยเทศบาลตำบลบางปู  จะดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 โดยดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเทศบาล ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวิเคราะห์แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นและร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561    โดยมีกำหนดการประชุมใน วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การประชุม Sea Complex เทศบาลตำบลบางปู (อาคารข้าสำนักงานเทศบาลบางปูแห่งใหม่)

จึงขอเชิญประชาชนชาวบางปู เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การประชุม Sea Complex เทศบาลตำบลบางปู (อาคารข้าสำนักงานเทศบาลบางปูแห่งใหม่)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ศูนย์การประชุม Sea Complex (ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปูแห่งใหม่)


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู