►ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ฯลฯ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ จึงส่งประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


 
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู