►โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               นายธีรพล ชุนเจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลบางปู  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบางปู โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ
และร่วมเสนอปัญหา ประกอบเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


 
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู