►โครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ "รักสุขภาพ รักกีฬา รักษ์บางปู"

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

               เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ "รักสุขภาพ รักกีฬา รักษ์บางปู" เพื่อส่งเสริมสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน เยาวชน ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ถ่ายทอดและสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสัมพันธภาพอันดีต่อหมู่คณะได้มากยิ่งขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


 
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู