เทศบาลตำบลบางปู

►ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างทางจักรยานถนนสุมขุมวิท จำนวน ๒๒๕ จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

( สำเนา )
ประกาศ เทศบาลตำบลบางปูเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างทางจักรยานถนนสุมขุมวิท จำนวน ๒๒๕ จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


              เทศบาลตำบลบางปูมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างทางจักรยานถนนสุมขุมวิท จำนวน ๒๒๕ จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
              ๑.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน  (งานไฟฟ้าส่องสว่างถนน)  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๕,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวกัน  ผู้เสนอราคาจะต้องนำตัวอย่างโคมไฟ (LED) ขนาด ๕๐W มาแสดงในวันยื่นซอง  และผู้เสนอราคาต้องมีผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ประมาณราคาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
              ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
              ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า  นั้น
              ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลบางปู
              ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบางปู ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
              ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
              ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
              ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
              กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลบางปู  พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่.......-....... เวลา.....น.  ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่  เทศบาลจะถือว่าได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างมิได้
              กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานที่รับซอง กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ   และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาภายใน  ๑๕  วันทำการ  นับแต่วันยื่นเอกสารประมูล
              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๙-๑๐๑๘-๒๐ ต่อ ๓๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายธีรพล ชุนเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1 การประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู