เทศบาลตำบลบางปู

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

User Rating: / 36
แย่ดีที่สุด 


หมายเลขโทรศัพท์กลาง


02-174-3390-9

ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขภายใน
นายกเทศมนตรี
1111
หน้าห้องนายกเทศมนตรี 1112-1114
 
รองนายกเทศมนตรี
1120,1130,1140
หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี
1121,1131,1141
   
ประธานสภาเทศบาล
1176
รองประธานสภาเทศบาล
1177
   
ปลัดเทศบาล
1999
หน้าห้องปลัดเทศบาล
1991-1992
รองปลัดเทศบาล (รองเหง็กหงษ์)
1951
รองปลัดเทศบาล
1952


สำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
1200
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1210
งานบุคลากร
1220-1222
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
1223
งานธุรการ
1212
ฝ่ายปกครอง
1230
งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ)
1231,1232
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1233
งานทะเบียนราษฎร1240
แจ้งเหตุเพลิงไหม้
02-323-1899
โทรสาร
02-323-9473


กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง
1300
งานธุรการ
1301
ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานการเงินฯ)
1311-1350
ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานพัสดุฯ)
1321-1322
ฝ่ายพัฒนารายได้ (จัดเก็บ, จดทะเบียนพาณิชย์)
1331
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
1341
โทรสาร
02-323-2553


กองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
1500
งานธุรการ
1510
ฝ่ายแบบแผน
1520
งานวิศวกรรม
1521
งานสถาปัตยกรรม
1523
งานเขียนแบบ
1525
งานผังเมือง
1526
ฝ่ายโยธา
1530
งานสาธารณูปโภค
1531
งานไฟฟ้า
1532
ศูนย์จักรกล
1534
 
 
กองวิชาการและแผนงาน
 
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
1900
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
1930-1931
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
1920-1921
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1911
ฝ่ายนิติการ/ศูนย์ดำรงธรรม
1940,1942
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1600
งานธุรการ
1610
งานสัตวแพทย์
1631
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
1632
งานป้องกันและควบคุมโรค
1633
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ซอยวัดศรีจันทร์ฯ)
02-323-2575


กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

งานธุรการ
1810
งานการเงิน
1821
งานบรรณารักษ์
1841
   
กองสวัสดิการสังคม
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  1400
งานธุรการ
1410
ฝ่ายพัฒนาสังคม
1422
งานลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
1451
   
กองการประปา
 
ผู้อำนวยการกองการประปา
02-707-6343
งานธุรการ
02-323-9480
 
 
กองช่างสุขาภิบาล

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
1700
งานธุรการ 1710
ฝ่ายจัดการสภาพน้ำ
1730
งานควบคุมคุณภาพน้ำ
1731
 
 
งานประชาสัมพันธ์
0
แจ้งเหตุเพลิงไหม้
02-323-1899
ร้องเรียนร้องทุกข์
02-323-9666


หมายเลขโทรศัพท์กลาง 02-174-3399
ชื่อหน่วยงาน หมายเลขภายใน
นายกเทศมนตรี 111
หน้่าห้องนายกเทศมนตรี 115,116
   
รองนายกเทศมนตรี (รองอดุล) 222
-หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี   
   
รองนายกเทศมนตรี (รองสมพร) 333
-หน้าห้องรองนายกเทศมนตรี  
   
ประธานสภาเทศบาลฯ 410
รองประธานสภาเทศบาลฯ 411,511
   
   
ปลัดเทศบาล 555
-หน้าห้องปลัดเทศบาล 100,103
   
รองปลัดเทศบาล 101,102

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู