เทศบาลตำบลบางปู

►จ้างออกแบบโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

( สำเนา )
ประกาศ เทศบาลตำบลบางปู
เรื่อง จ้างออกแบบโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

               เทศบาลตำบลบางปูมีความประสงค์จะจ้างออกแบบโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด   ราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ๓๔๘,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (สามร้อยสี่สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)
               ราคากลางของงานจ้างออกแบบ คร้ังนี้ ภายในวงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)
               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
               ๑.  ผู้เสนองานต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างบริการด้านออกแบบ ซึ่งจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นบุคคลสัญชาติไทย และผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยรวมกันเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของทุนจดทะเบียนนิติบุคคลนั้น
               ๒.  ผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการ
               ๓.  ผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้ได้รับประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันที่ประกาศเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
               ๔.  ผู้เสนองานต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
               ๕. ผู้เสนองานที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
               ๖. ผู้เสนอราคาต้องขึ้นทะเบียนประเภทนิติบุคคล กับสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร
               ๗. ผู้เสนองานต้องมีผลงานด้านการออกแบบอาคาร หรืออาคารสาธารณะที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย มีรายละเอียดงานทุกประเภท ประกอบด้วยการวางผังโครงการ งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมระบบ งานสาธารณูปโภค มีมูลค่าการก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ล้านบาท และต้องเป็นผลงานภายใต้สัญญาจ้างออกแบบฉบับเดียวซึ่งออกแบบแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐ ปี  นับถึงวันที่ยื่นซองเสนองานอย่างน้อย ๑ โครงการ โดยใช้ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้
               กำหนดยื่นซองเสนองานในวันที่  ๗ กันยายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐  และคณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ จะทำการเปิดซองเพื่อพิจารณา เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
               ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดในราคาชุดละ ๑๐๐.๐๐ บาท   ได้ที่  กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐ ในวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๙-๑๐๑๗-๒๐ ต่อ ๓๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายธีรพล ชุนเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1 การประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-