เทศบาลตำบลบางปู

►ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

( สำเนา )
ประกาศ เทศบาลตำบลบางปู
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

             เทศบาลตำบลบางปูมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
             ราคากลางของงานจ้างเก็บขนขยะมูลฝอย  ราคาตันละ  ๙๗๒.-  บาท  (เก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)
             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             ๑. เป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย  โดยมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า  ๕๑% (ร้อยละห้าสิบเอ็ด)  ซึ่งมีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประมูลจ้างดังกล่าว  ในสัญญาเดียว  มีวงเงินไม่น้อยกว่า  ๓๗,๕๐๐,๐๐๐.-  บาท  (สามสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
             ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
             ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลบางปู
             ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบางปู ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
             ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
             ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
             ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
             ๙.  ผู้เสนอราคาต้องนำรถบรรทุกขยะชนิดต่าง ๆ (ตามข้อกำหนดคุณลักษณะรถ)  อย่างละ ๑ คัน พร้อมทั้งเอกสารทะเบียนรถยนต์ตัวจริงและถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ  มาแสดงให้ครบทั้ง  ๒๘  คัน  ในวันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  รถบรรทุกขยะทุกคันต้องติดตั้งสัญญาณดาวเทียม (GPS)
             กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลบางปู  พร้อมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่..........-..........เวลา.......น.  ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่  เทศบาลตำบลบางปูจะถือว่าได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างมิได้
             กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานที่รับซอง กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐   และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาภายใน  ๑๕  วันทำการ  นับแต่วันยื่นเอกสารประมูล
             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๗๐๙-๑๐๑๘-๒๐ ต่อ ๓๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายธีรพล ชุนเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ
1 การประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-