ประธานชุมชนคือใคร

Moderator: admin

ประธานชุมชนคือใคร

โพสต์โดย songphobk » 30 ธ.ค. 2009 15:15

ได้รับหนังสือรายงานกิจการเทศบาลบางปูแล้ว สงสัยว่าประธานชุมชนที่ระบุไว้ในหนังสือ มีที่มาอย่างไร บทบาทหน้าที่มีอะไรบ้างครับ
เนื่องจากอยู่ในพื้นที่มานานพอควร แต่เพิ่งได้ยิน และไม่เคยเห็นตัว และไม่ทราบกิจกรรมของท่านเหล่านี้ จึงสงสัยครับ ใคร่ขอความรู้
จากท่านด้วยครับ
songphobk
 
โพสต์: 4
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 ธ.ค. 2009 19:36

Re: ประธานชุมชนคือใคร

โพสต์โดย admin » 11 ม.ค. 2010 15:19

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้กำนหนอดให้เทศบาลจัดตั้งชุมชนย่อย และเลือกคณะกรรมการชุมชนย่อยโดยอนุโลมรูปแบบของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 (ปรับปรุงใหม่) เพื่อให้การดำเนินงานของชุมชนในเขตเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ได้มีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และมีบทบาทในการปกครอง ปองกันแก้ไขปัยหา และพัฒนาชุมชนของตน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อประสาน ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนท้องถิ่นกับเทศบาล
เทศบาลตำบลบางปู จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

หน้าที่ของประธาน ตามระเบียบเทศบาลตำบลบางปู ว่าด้วย คณะกรรมการชุมชน พ.ศ. 2551 มีหน้าที่ดังนี้
- ประธานกรรมการชุมชน มีหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ควบคุมการนับคะแนนออกเสียงชี้ขาด ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ควบคุมดูแลและติดตามการดำเนินงานของกรรมการชุมชนฝ่ายต่างๆ เป็นตัวแทนของกรรมการชุมชนในการติดต่อประสาณงานกับหน่วยงานราชการ องค์กร และหน่วยงานเอกชนต่างๆ

คณะกรรมการชุมชนมีบทบาทหน้าที่โดยทั่วไป ดังนี้
1. เป็นผู้นำแกนกลาง ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาชุมชน
2. สำรวจค้นหาปัญหาในชุมชน วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นๆ
3. เสนอการขอรับความช่วยเหลือจากเทศบาล หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. เสนอแผนงานโครงการหรือความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชน ต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางปู
5. ออกระเบียบชุมชนของตนเองได้ โดยไม่ขัดตอ่ระเบียบนี้ และกฏหมายใดๆ
6. คัดเลือกผู้ช่วยกรรมการชุมชนฝ่ายต่างๆ ไดเฝ่ายละไม่เกิน 3 คน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกและร่วมใจพัฒนา
8. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมอันดีงาม และสร้างความสามัคคีในชุมชน
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
10. หน้าที่อื่นๆ ตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมาย

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 0-270910-17-20 ต่อ 402 ครับ
admin
 
โพสต์: 401
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ธ.ค. 2009 23:50
ที่อยู่: กองวิชาการและแผนงาน


ย้อนกลับไปยัง พูดคุยทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลตำบลบางปู

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron