►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๐

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  นำศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ ทุ่งโปรงทอง ๑ ใน ๗๐ เส้นทางตามรอยพ่อ บนเนื้อที่กว่า ๖,๐๐๐ ไร่ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำประแสมีทางเดินไม้ทอดยาวระยะทางประมาณ ๒.๖ กิโลเมตร ลัดเลาะไปตามทุ่งโปรงทอง ดูความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าชายเลน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู และจัดคณะเข้าศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองมาบตาพุด / เทศบาลนครระยอง / เทศบาลตำบลบ้านเพ หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานได้มีการถอดบทเรียนนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่ดี ต่อพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดระยอง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-