►โครงการประกวดภาพถ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ หัวข้อ “ความสุขและความสามัคคีวิถีชุมชนชาวบางปู”

User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

                 เทศบาลตำบลบางปู ได้ดำเนินการโครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “ความสุขและความสามัคคีวิถีชุมชนชาวบางปู” เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดการรู้รัก รู้สามัคคี ภายในหมู่คณะอันก่อให้เกิดความสุขในชุมชน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นลดความขัดแย้ง ส่งเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และมีการตัดสินภาพถ่าย เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาสุขใจ สถานตากอากาศบางปู อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ

รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ รางวัล
รางวัลที่ ๑ สืบศาสน์สานศรัทธา
ผลงาน นายพลฤทธิ์  ฐิติวิริทธินันท์
รางวัลที่ ๒ ขบวนการ หว่านแห
ผลงาน นายสุริยา  ผลาหาญ
รางวัลที่ ๓ ก้าวไปด้วยกัน
ผลงาน นายสุชาติ  โรจนจุฑารัตน์


รางวัลชมเชย จำนวน ๒๐ รางวัลนายสุกฤษฏิ์  หิรัญสารพงศ์
ชื่อภาพ ร่วมด้วยช่วยกันเก็บขยะ
เพื่อเทศบาลบางปูของเรา

นายสุกฤษฏิ์  หิรัญสารพงศ์
ชื่อภาพ  ความสุขของเรา
นายสุรเชษฐ์  อินอัญชัญ
ชื่อภาพ  ชาวเล บางปูนายสุชาติ  โรจนจุฑารัตน์
ชื่อภาพ พลังความสามัคคี
นายสุชาติ  โรจนจุฑารัตน์
ชื่อภาพ ถีบกระดานเปี้ยว
นายพลฤทธิ์  ฐิติวิริทธินันท์
ชื่อภาพ อยู่กับยายนายพลฤทธิ์  ฐิติวิริทธินันท์
ชื่อภาพ ร่วมงานบุญสร้างความสุข
นายพลฤทธิ์  ฐิติวิริทธินันท์
ชื่อภาพ  ร่วมแรงแข็งขัน
นายชัญวัฒน์  กัณหดุล
ชื่อภาพ  เส้นทางสู่ความสุขนายชัยวัฒน์  กัณหดุล
ชื่อภาพ อยู่อย่างพอเพียง
นายยงยุทธ  คงมหาพฤกษ์
ชื่อภาพ  สนุก
นายเกยูร  เจนจรัส
ชื่อภาพ หัวใจแห่งชุมชน ๑นายจิราฤทธิ์  ทิพย์ลุ้ย
ชื่อภาพ  แสนสุข
นายสุริยา  ผลาหาญ
ชื่อภาพ  ช่วยกันแกะ
นายสุริยา  ผลาหาญ
ชื่อภาพ  เก็บปลาจากอวนนายตฤณ  สิงหกลางพล
ชื่อภาพ  รวมดวงใจประดิษฐ์
ดอกดารารัตน์
นายนรชัย  กุลเวศภัทรวงศ์
ชื่อภาพ สุขสโมสร
นายวินนิวัตร  ไตรตรงธนรัตน์
ชื่อภาพ Moment ความสุข ณ บางปูนายสัญชัย  บัวทรง
ชื่อภาพ  แสงทางธรรมนำศรัทธา
นายสืบพงษ์  อิทธิธนกุล
ชื่อภาพ  ศูนย์รวมใจชาวบางปู


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-