►โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศีลธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วย ปลัดพริมลักษมณ์ ร่วมสุข หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศีลธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส เพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลบางปู ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับฟังการบรรยายธรรม จากพระวิทยากร พระวิปัสสนาจารย์ แนะนำวิธีการปฏิบัติ เดินจงกรม นั่งเจริญภาวนาและซักถามปัญหาธรรม อีกทั้งช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ สวดมนต์ เจริญภาวนา ทำวัตรเช้า - เย็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้และการเสียสละ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-