►แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


            สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" เพื่อให้มีพื้นที่จัดกิจกรรมสงกรานต์อย่างเหมาะสมตามประเพณีนิยม มีการแต่งกายสวยงามอย่างไทย ตลอดจนเป็นสถานที่ปลอดอบายมุข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดมึนเมา และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการสงกรานต์ 2565 (รายละเอียดประกาศ)
            จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู