►การขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีเร่งด่วน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           เทศบาลตำบลบางปู ได้รับแจ้งจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมกรณีเร่งด่วน สามารถรับแบบคำขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ตามวันเวลราชการ 08.30 - 16.30 น. หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ โทร. 02-1743390-9 ต่อ 1431 , 1451

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม คือ
           1) ครอบครัวมีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อน
           2) เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน
           3) ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
           4) คนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู