►การใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุและบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (เพิ่มเติม) ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนที่จะต้องเดินทางไปติดต่อขอทำบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอและเทศบาล ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีประชาชนใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านามในการติดต่อขอรับบริการหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุยังคงมีสถานะปกติสามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ตามเดิม โดยหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน หรือสถาบันทางการเงิน สามารถตรวจสอบข้อมูล ผู้ถือบัตรได้จากหน่วยความจำ (Chip) ของบัตรประจำตัวประชาชน และกรณีบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม เช่น เด็กที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ แต่คำนำหน้านามในบัตรประจำตัวประชาชนยังเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิง ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนมิได้กำหนดให้ผู้ถือบัตรจะต้องขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร จึงสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวได้จนถึงวันหมดอายุ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบัตรเป็นนายหรือนางสาวแต่อย่างใด (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู